ReadyPlanet.com
dot
dot
สินค้าและบริการ
dot
bulletประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
bulletประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบประหยัด
bulletประกันภัยรถยนต์ 2พลัส 3 พลัส
bulletประกันอัคคีภัยและประกันภัยน้ำท่วมบ้าน
dot
ประวัติบริษัทประกันและบริการสินไหม
dot
bulletกรุงเทพประกันภัย
bulletวิริยะประกันภัย
bulletทิพยประกันภัย
bulletอาคเนย์ประกันภัย
bulletสินมั่นคงประกันภัย
bulletแอลเอ็มจีประกันภัย
bulletไทยไพบูลย์ประกันภัย
bulletเอเซียประกันภัย
dot
Newsletter

dot


ตรวจสอบไปรษณีย์
คปภ.
แบนเนอร์ตัวอย่าง


สินมั่นคงประกันภัย

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการ รับประกันวินาศภัยเป็นหลัก เริ่ม ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่

การประกันภัยทางรถยนต์
การประกันอัคคีภัย
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และ เมื่อพิจารณาในส่วนเงินกองทุน ปี 2549 บริษัทฯมีเงินกองทุนจำนวนเท่ากับ 1,114.18 ล้านบาท ในส่วนนี้เป็นเงินกองทุนที่บริษัทฯ ต้อง ดำรงไว้ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เป็นจำนวนเท่ากับ 333.78 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 780.40 ล้านบาท ถือเป็น เงินกองทุนส่วนเกิน ซึ่งสามารถรองรับการขยายงานในอนาคตบริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันรถยนต์เป็นหลักบริษัทฯ แรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในสี่อันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด โดยมีก้าวสำคัญในประวัติการดำเนินงานดังนี้

ประวัติการดำเนินงาน
2534
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2535
ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ อาคารสินมั่นคงประกันภัย ถนนศรีนครินทร์
2537
จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด
2538
การร่วมทุนกับ Royal Insurance PLC ในปี  2538 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ได้มีการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับ Royal Insurance PLC. โดยเข้ามาร่วมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ต่อมา Royal Insurance PLC. ได้ควบรวมกับบริษัท Sun Alliance Insurance และเปลี่ยนชื่อเป็น Royal & Sun Alliance ในปี 2549 กลุ่ม Royal & Sun Alliance ครองส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุด(ร้อยละ 13) ในธุรกิจ commercial line insurance ในประเทศอังกฤษ อีกทั้งมีส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นอันดับที่ 3 ในธุรกิจประกันภัยส่วนบุคคลของประเทศอังกฤษ มีเบี้ยประกันภัยสุทธิรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,484 ล้านปอนด์ เทียบเป็นจำนวนเงิน 387,790 ล้านบาท มีเครือข่ายสาขากว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงงานทั่วโลกทั้งสิ้นประมาณ 24,000 คน

การร่วมทุนกันในครั้งนั้นเป็นการเอื้อธุรกิจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทาง Royal & Sun Alliance ได้ขยายตลาดการบริการสู่ประเทศไทย โดยอาศัยฐานและเครือข่ายทางธุรกิจอันแข็งแกร่งของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในฐานะหนึ่งในบริษัทประกันภัยชั้นนำของไทย ส่วนทางสินมั่นคงนั้นนอกจากจะได้ประโยชน์จากเครือข่ายและประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยของ Royal & Sun Alliance ยังเป็นการขยายการดำเนินงานให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ดังนั้นการร่วมมือกันในครั้งนั้น จึงเป็นการร่วมมือของสองบริษัทที่กอปรด้วยประวิติศาสตร์แห่งความสำเร็จอันยาวนานที่จะร่วมใจกันก้าวสู่เป้าหมายในศตวรรษหน้า
2540
ท่านกรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบันผู้พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และสมาคม
สหประชาชาติ ในฐานะที่นำองค์กรสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ มีการจัดวางโครงสร้างและแบบแผนในการพัฒนา
บุคลากรที่ดี มีแนวทางในการบริหารและให้บริการที่ดี
2543
ใช้ระบบ intranet เพื่อติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เวบไซต์ www.smk.co.th ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อ กรมธรรม์และชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตครบวงจรทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
เป็นเจ้าแรกที่มีศูนย์ Call Center 1596 เบอร์เดียวทั่วไทย ที่ลูกค้าสามารถแจ้งได้ทั้งเรื่องอุบัติเหตุ
และการทำประกัน ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหน อำเภอใด
2543
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศที่ริเริ่มโครงการรับประกันเวลาเดินทางถึงที่ เกิดเหตุภายใน 25 นาที ชื่อโครงการคือ SMK SPEED GUARANTEE 1
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศที่ริเริ่มโครงการรับประกันมาตรฐานระยะเวลา ซ่อมและคุณภาพการซ่อมรถยนต์ ชื่อโครงการคือ SMK SPEED GUARANTEE 2
เพิ่มช่องทางให้อู่สามารถนำส่งข้อมูลการซ่อมรถยนต์ผ่านระบบ Internet Web Application
นำระบบ Document Image Processing (DIP) และ กล้องดิจิตอล เข้ามาใช้ในงานสินไหม ในเขตกรุงเทพฯอย่างเต็มระบบ
2546
เปิดตัวโครงการประกันอุบัติเหตุเอื้อสุข
ได้ทดลองและทดสอบโครงการ SMK SPEED GUARANTEE 1 และ 2 ตามสาขาภูมิภาค
ขยายการใช้กล้องดิจิตอลสำหรับงานด้านตรวจสอบอุบัติเหตุไปยังสาขาภูมิภาค
2547
ขยายตลาดในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การประกันภัยอิสรภาพ
ได้นำระบบ E-Agent มาใช้กับตัวแทน
ขยายรูปแบบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ โดยใช้สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพฯ
2548
ยกระดับมาตรฐานเวลาในทุกขั้นตอนของการให้บริการ
ได้นำระบบ E-Agent มาใช้กับตัวแทน
ขยายรูปแบบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ โดยใช้สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพฯ
2549
มีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นครั้งแรก โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงคุณค่าของ Brand “มาเร็ว เคลมเร็ว ซ่อมเร็ว"
เริ่มทดลองทำตลาดผ่านช่องทาง Telemarketing โดยเริ่มจาก การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ที่เข้าใจได้ง่าย เช่น กรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองจากสถานที่เดิมซึ่งเป็นอาคารเช่า มาไว้ที่อาคารสาขาเทพารักษ์ ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างบนพื้นที่ทรัพย์สินของบริษัทฯเอง
2550
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ประกัน 3 คุ้ม และ ประกันตามใจ
เริ่มพัฒนาระบบ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อจะได้เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด
2551
ขยายตลาดประกันภัยมะเร็ง โดยกรมธรรม์ของบริษัทฯมีจุดเด่นที่บริษัทฯให้ความคุ้มครองต่อเนื่องอัตโนมัติ จนถึงอายุ 65 ปี และหากเลือกทำประกันแบบครอบครัว บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองบุตรอายุ 1 – 22 ปีที่ยังไม่ได้สมรสฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร
ขยายการบริการด้านสินไหมควบคู่การขยายตลาดให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งขยายช่องทางการจำหน่ายใหม่ไปยังห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์ท
2552
บริษัทฯเป็น 1 ใน 15 สถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นสถาบันจัดอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรมตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อรองรับและพัฒนายกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัย โดยบริษัทฯได้จัดอบรมตัวแทนของบริษัทฯ ในปี 2552 จำนวน 55 ครั้ง ทั่วประเทศ มีตัวแทนผ่านการอบรมและได้รับการรับรองผ่านการอบรมจากบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 2,292 คน
2553
บริษัทฯได้ดำเนินการตามนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยได้มอบหมายให้ สำนักงานภาคของบริษัทฯทั้ง 4 สำนักงานภาคร่วมกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯใน แต่ละภาคจัดทำกิจกรรมดูแลสังคมในปี 2553 ตามภูมิภาคต่างๆ รวมทั้ง บริษัทฯได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเดือน ตุลาคม 2553 เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท โดยมอบผ่านทางครอบครัวข่าว 3 (ไทยทีวีสีช่อง 3) และ มีคุณสรยุทธ์ สุทัศนจินดา พิธีกรชื่อดังทางช่อง 3 เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

โครงการ ’SPEED GUARANTEE 1’
(รับประกันการไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 20 นาที)

       หากไปถึงที่เกิดเหตุช้ากว่า 20 นาที ท่านจะได้รับ ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในวงเงิน  100,000  บาท ฟรี ซึ่งท่านจะได้รับความคุ้มครองกรณี สูญเสียอวัยวะ และทุพลภาพถาวร ทั้งนี้ไม่คุ้มครองถึงค่ารักษาพยาบาล 

  โดยมีเกณฑ์รับผิดชอบภายในขอบเขตดังต่อไปนี้

     1.เฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น
     2.เหตุการณ์ในขณะนั้นอยู่ในสภาวะปกติ ไม่เกิดสภาพน้ำท่วม หรือเกิดเพลิงไหม้

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร. 0-2378-7000 หรือสายด่วน 1596 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้และสามารถติดต่อสาขาได้ดังนี้ 

ประเภท ชื่อ - ที่อยู่ โทรศัพท์
สาขาบริษัท ดอนเมือง
24/17-19  ม.อยู่เจริญ   ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม
02-5334053,4050,4059
สาขาบริษัท เทพารักษ์
2129 ม.7 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270
02-3622137-41
สาขาบริษัท บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
313  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก  บางกะปิ  กทม. 10240
02-3787000
สาขาบริษัท บางแค
47/1-2 ถ.วงแหวน แขวงบางแค(หลักสอง) เขตภาษีเจริญ กทม.10160
(02)4543959-66
สาขาบริษัท พระราม3
966/9 ซ.วัดจันทร์ใน/ประดู่1 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 101
02-2948257-61
สาขาบริษัท ยศเส
4/3-4 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-2194200-06
สาขาบริษัท รัตนาธิเบศร์
103/7-8 หมู่1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
(02)9217582-9
สาขาบริษัท สุทธิสาร
1303,1305 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
02-2754857-9
สาขาบริษัท อุดมสุข
761-761/1 หน้าซ.อุดมสุข 49 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
02-3613139
สาขาบริษัท กาญจนบุรี (สาขาย่อย)
15/1 ถ.แม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
034-564463-4
สาขาบริษัท นครปฐม
623/1-3 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
(034)284754-8
สาขาบริษัท ปราณบุรี
281 - 282 ม.11 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
032-623639-42
สาขาบริษัท ราชบุรี (สาขาย่อย)
 48/10-11 ถนนเพชรเกษ ( สี่แยกต้นสำโรง) ต.หน้าเมือง  อ. เมือง  จ.ราชบุรี  70000 
032-332451-2 ,032-332502-3
สาขาบริษัท สมุทรสาคร
927/300 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
034-421407-10
สาขาบริษัท สระบุรี
413/4 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
036-213210-3
สาขาบริษัท อยุธยา
138/11-12 ม.3 ถ.โรจน์   ต.ไผ่ลิง  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000
(035)323068-70
สาขาบริษัท สาขาพะเยา 
ตั้งอยู่เลขที่ 242/5-6  ถนนพหลโยธิน  ต.แม่ต๋ำ  อ.เมือง จ.พะเยา  56000   
054-482015-8
สาขาบริษัท กำแพงเพชร
146/7 ม.3 ถ.สายกำแพงเพชร - สุโขทัย ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
(055)799971-4
สาขาบริษัท เชียงราย
862/7-8 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน 1 ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
(053)712392/719587
สาขาบริษัท เชียงใหม่
134/2 ม.4  ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
(053)246744-7

 

 SHAREAUTOINSURE แหล่งรวมประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 2 พลัส 3 พลัส ประกันภัยน้ำท่วม ที่อยู่อาศัย บ้าน รถยนต์ ประกันอัคคีภัย ที่พร้อมให้บริการคุณ

SHAREAUTOINSURE
ที่ตั้ง :   อำเภอ : ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด : ปทุมธานี     12140
เบอร์โทร :  09-4990-1013 08-4525-6247
Fax :  02-903-0080 ต่อ 9551
อีเมล : shareautoinsure@gmail.com
Fanpage :  www.facebook.com/shareautoinsure
เว็บไซต์ : www.shareautoinsure.com

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,ประกันรถ,ประกันภัยชั้น1,ประกันรถชั้น1,ประกันชั้น1,ประกันรถยนต์ชั้น1,ประกันชั้นหนึ่ง,ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี,ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1ที่ไหนดี,ทำประกันภัยรถยนต์บริษัทไหนดี,บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้น1,ซื้อประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี,ประกันรถที่ไหนดี,ราคาประกันชั้น1,ราคาประกันชั้น3,เช็คเบี้ยประกัน,ประกันซ่อมศูนย์,เช็คราคาประกันภัยรถยนต์,ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ทุกบริษัท,ราคา เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น1,ตัวแทนประกันภัยรถยนต์,ประกันตามไมล์,ประกันภัยรถยนต์ราคาถูก,เบี้ยประกันชั้น1,ต่อประกันภัยรถยนต์,ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น1 วิริยะ,ราคาประกันรถป้ายแดง,ประกันภัยรถยนต์ชั้น2,ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ราคาถูก,ราคาประกันชั้น 3,กรุงเทพประกันภัยรถยนต์ชั้น1,โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี,ประกัน 2 พลัส,ประกัน 3 พลัส,เทสโก้โบรกเกอร์ประกันภัย,รับทำประกันภัยรถยนต์,ประกันน้ำท่วมบ้าน,ประกันน้ำท่วมที่ไหนดี,ประกันอัคคีภัย,สวัสดิการ ข้าราชการ,ทิพยประกันภัยรถยนต์,บริษัทวิริยะประกันภัยรถยนต์,สิทธิสมาชิก กบข.,ประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย,ประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย,ทิพยประกันภัย กรุงเทพประกันภัย,สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย,ประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี,อลิอันน์ ซี.พี,ประกันคุ้มภัย,เทเวศประกันภัย,เอเซียประกันภัย,วิริยะประกันภัย,เมืองไทยประกันภัย.ไทยวิวัฒน์ประกันภัย,ไทยไพบูลย์ประกันภัย,ทำประกันบ้าน,ประกันภัยที่อยู่อาศัย,honda cityป้ายแดง