ReadyPlanet.com
dot
dot
สินค้าและบริการ
dot
bulletประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
bulletประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบประหยัด
bulletประกันภัยรถยนต์ 2พลัส 3 พลัส
bulletประกันอัคคีภัยและประกันภัยน้ำท่วมบ้าน
dot
ประวัติบริษัทประกันและบริการสินไหม
dot
bulletกรุงเทพประกันภัย
bulletวิริยะประกันภัย
bulletทิพยประกันภัย
bulletอาคเนย์ประกันภัย
bulletสินมั่นคงประกันภัย
bulletแอลเอ็มจีประกันภัย
bulletไทยไพบูลย์ประกันภัย
bulletเอเซียประกันภัย
dot
Newsletter

dot


ตรวจสอบไปรษณีย์
คปภ.
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กรุงเทพประกันภัย

บริการสินไหมทดแทน (เคลม) จากกรุงเทพประกันภัย

บริการสินไหมทดแทนยานยนต์
  
แจ้งอุบัติเหตุรถยนต์
สายด่วน 24 ชั่วโมง 1620
   
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนยานยนต์
จ่ายเป็นเงินสด ไม่เกิน 10,000 บาท ภายใน 20 นาที
จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี ภายใน 3 วันทำการ

 

ในเวลาทำการ และ นอกเวลาทำการ 0 2285 8888
โทรสาร 0 2610 2129
ติดต่อทาง E-Mail เคลมรถยนต์ (ผ่านทางระบบ i-Claim)


Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)


การประกันตัวผู้ขับขี่
(ร.ย.03) 

การประกันตัวผู้ขับขี่มีไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นคดีความเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยจะเข้ามาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการดำเนินเรื่องคดีความและการประกันตัวผู้ขับขี่ วงเงินที่ระบุไว้ในการประกันตัวผู้ขับขี่นั้น
จะใช้เป็นเกณฑ์ในการนำไปกำหนดหลักทรัพย์ประกันตัวในกรณีที่วงเงินที่ระบุในกรมธรรม์เพียงพอหรือครอบคลุมต่อคดี
ก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม แต่ถ้าวงเงินไม่เพียงพอผู้ขับขี่ต้องจ่ายในส่วนต่างด้วย...

 

เกียรติประวัติสูงสุด


นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้งให้แก่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ซึ่งถือเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ได้รับพระราชทานพระบารมีปกป้องในครั้งนี้

ตราตั้งพระราชทานนี้เป็นประดุจเอกสารรับรองว่า บริษัทที่ได้รับพระราชทานได้ประกอบธุรกิจการค้าโดยซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่ในศีลธรรม มีหลักฐานมั่นคง เป็นที่เชื่อถือแก่มหาชนทั้งหลายและเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ อันจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจในประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

กรุงเทพประกันภัย ได้ดำเนินการขอพระราชทานตราตั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2519 โดย คุณชิน โสภณพนิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการในขณะนั้นจวบถึงวันนี้ วันที่ได้รับพระราชทานตราตั้งให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงนับเป็นเวลาอันมีค่ายิ่งซึ่งบริษัทฯ จะตระหนักถึงคุณค่าและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงอย่างดีงามสืบต่อไป
 
อนุวงศ์

ประวัติบริษัท
     บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2490 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด โดยการบริหารงานของคุณชิน โสภณพนิช ตั้งอยู่ที่ ถนนอนุวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

เสือป่า

ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารเอเชีย ถนนเสือป่า

ในปี พ.ศ. 2507 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด


สีลม

พ.ศ. 2511 สร้างสำนักงานแห่งใหม่บนถนนสีลม

พ.ศ. 2521 บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2536


สาทร

จากความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดประกันภัยเสรี และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น บริษัทฯ จึงย้ายสำนักงานมายังทำเลใจกลางย่านธุรกิจ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จวบถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 64 ด้วยทุนจดทะเบียน 760.5 ล้านบาท ภายใต้การบริหารของคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บมจ. กรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000 : 1994 ด้านบริการประกันภัยยานยนต์ จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถาบันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 จวบจนปัจจุบันบริษัทฯ ได้รักษามาตรฐานคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ทุกระบบงานทั่วทั้งองค์กร จาก BVQI (ปัจจุบัน คือ BVCT) โดยสถาบันรับรองคุณภาพ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

การก่อสร้าง

 

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ที่ให้บริการด้วยความซื่อตรง และยุติธรรม ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Oriented) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจเสมอมา และเพื่อให้เกิดความสะดวกตอบสนองตรงตามความต้องการ สานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงได้มีการวางแผนเชิงรุก เพิ่มวิสัยทัศน์การบริหารงาน สำรวจความต้องการของลูกค้า พัฒนารูปแบบการบริการใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่มาของโครงสร้างองค์กรใหม่ ภายใต้แนวคิด "หนึ่งจุดบริการที่พร้อมสรรพ เพื่อหลากความต้องการของลูกค้า" (Single Contact Point) โดยแบ่งการบริการตามประเภทของลูกค้า 4 ช่องทางใหญ่ๆ คือ สถาบันการเงิน บริษัทนายหน้า ตัวแทนประกันวินาศภัย และลูกค้าตรง ซึ่งทีมงานแต่ละช่องทาง สามารถให้บริการได้ครบทุกประเภท ของการประกันวินาศภัยที่ต้องการ







SHAREAUTOINSURE แหล่งรวมประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 2 พลัส 3 พลัส ประกันภัยน้ำท่วม ที่อยู่อาศัย บ้าน รถยนต์ ประกันอัคคีภัย ที่พร้อมให้บริการคุณ

SHAREAUTOINSURE
ที่ตั้ง :   อำเภอ : ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด : ปทุมธานี     12140
เบอร์โทร :  09-4990-1013 08-4525-6247
Fax :  02-903-0080 ต่อ 9551
อีเมล : shareautoinsure@gmail.com
Fanpage :  www.facebook.com/shareautoinsure
เว็บไซต์ : www.shareautoinsure.com

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,ประกันรถ,ประกันภัยชั้น1,ประกันรถชั้น1,ประกันชั้น1,ประกันรถยนต์ชั้น1,ประกันชั้นหนึ่ง,ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี,ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1ที่ไหนดี,ทำประกันภัยรถยนต์บริษัทไหนดี,บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้น1,ซื้อประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี,ประกันรถที่ไหนดี,ราคาประกันชั้น1,ราคาประกันชั้น3,เช็คเบี้ยประกัน,ประกันซ่อมศูนย์,เช็คราคาประกันภัยรถยนต์,ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ทุกบริษัท,ราคา เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น1,ตัวแทนประกันภัยรถยนต์,ประกันตามไมล์,ประกันภัยรถยนต์ราคาถูก,เบี้ยประกันชั้น1,ต่อประกันภัยรถยนต์,ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น1 วิริยะ,ราคาประกันรถป้ายแดง,ประกันภัยรถยนต์ชั้น2,ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ราคาถูก,ราคาประกันชั้น 3,กรุงเทพประกันภัยรถยนต์ชั้น1,โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี,ประกัน 2 พลัส,ประกัน 3 พลัส,เทสโก้โบรกเกอร์ประกันภัย,รับทำประกันภัยรถยนต์,ประกันน้ำท่วมบ้าน,ประกันน้ำท่วมที่ไหนดี,ประกันอัคคีภัย,สวัสดิการ ข้าราชการ,ทิพยประกันภัยรถยนต์,บริษัทวิริยะประกันภัยรถยนต์,สิทธิสมาชิก กบข.,ประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย,ประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย,ทิพยประกันภัย กรุงเทพประกันภัย,สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย,ประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี,อลิอันน์ ซี.พี,ประกันคุ้มภัย,เทเวศประกันภัย,เอเซียประกันภัย,วิริยะประกันภัย,เมืองไทยประกันภัย.ไทยวิวัฒน์ประกันภัย,ไทยไพบูลย์ประกันภัย,ทำประกันบ้าน,ประกันภัยที่อยู่อาศัย,honda cityป้ายแดง